DANE OSOBOWE

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Państwa prywatność, prosimy o zapoznanie z informacjami poniżej.


Dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.
Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest IRGEN Company sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Wielickiej 42/U1, 30-552 Kraków.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?
adres e-mail: biuro@irgen.pl
adres pocztowy: Irgen Company Sp. z o.o., ul. Wielicka 42/U1, 30-552 Kraków


Skąd mamy Pana/Pani dane?
Otrzymaliśmy je od Pana/Pani w związku z skierowanym do nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy lub zakupem oferowanych przez nas urządzeń/usług.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez IRGEN?
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe, w tym do:
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie lub została złożona;
• obsługi Pana/Pani próśb, skierowanych drogą mailową;
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IRGEN Company sp. z o.o., którym jest:
• zapewnienie należytej obsługi Klientów;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
• prowadzenie badań i analiz poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów;
• obsługa Pana/Pani próśb przekazywanych w szczególności drogą mailową w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z  wykonaniem umowy;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Na podstawie i tylko o ile udzieli Pan/Pani na to zgody, Spółka IRGEN Company sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych;
• do celów marketingowych np. dostarczania newslettera .


Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?
Spółka wymaga podania danych kontaktowych celem realizacji świadczonych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec IRGEN Company sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.


Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych; lub zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane te powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania takich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
Dodatkowo w każdym momencie może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani znalazł/a lub jeżeli nie występują już przesłanki do ich przetwarzania.


Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?
Spółka co do zasady nie udostępnia danych osobowych Klientów. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie firmom pośredniczącym i tylko kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zakupu (np. firmy kurierskie dostarczające urządzenia). Spółka może przekazać Pana/Pani dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?
Spółka przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji, umowy lub zapytania, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, transakcji, realizacji zapytania handlowego lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym IRGEN Company sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).